Grade 10 Mathematics

कक्षागत सिकाइ उपलब्धि १०

क्र.स.विषयवस्तुको क्षेत्रकक्षा १०
१. समूह समूहका क्रियाहरू, भेनचित्र र गणनात्मकताको प्रयोग गरी तीनओटासम्म समूहसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न
२. अङ्कगणित देशको विद्यमान कर प्रणाली र बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा प्रयोग हुने चक्रिय ब्याजसम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न
चक्रिय वृद्धि र ह्राससम्बन्धी व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न मुद्रा र विनिमयदरसम्बन्धी व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न ।
३. क्षेत्रमिति पिरामिडको सतहको क्षेत्रफल र आयतन पत्ता लगाउन
संयुक्त ठोसवस्तुका क्षेत्रफल र आयतनसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न
निर्माण कार्य जस्ता अवस्थामा विभिन्न ठोस वस्तु वा ज्यामितीय आकारहरूका (Geometrical shapes) गुणको प्रयोगबाट लागत अनुमानसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न ।
४. बिजगणितसमानान्तरीय तथा गुणोत्तर मध्यमासम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न
समानान्तरीय तथा गुणोत्तर श्रेणीसम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न,
वर्ग समीकरणसम्बन्धी बीजगणितीय समस्याहरू हल गर्न
बीजीय भिन्नहरूको सरलीकरण गर्न
घाताङ्कयुक्त समीकरणसम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न ।
५. ज्यामिति एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूबिच बनेका समानान्तर चर्तुभुजहरू, त्रिभुजहरू तथा समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजहरूको क्षेत्रफलको सम्बन्ध सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गर्न
एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूबिच बनेका समानान्तर चर्तुभुजहरू, त्रिभुजहरू तथा समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजहरूको क्षेत्रफलसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न
बराबर क्षेत्रफल हुने त्रिभुज र चतुर्भुजको रचना गर्न
वृत्तको केन्द्रीय कोण, परिधि कोण र ती कोण परिवेष्ठित गर्ने चापबिचको सम्बन्ध खोजी गर्न
एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोण तथा परिधि कोणहरूबिचको सम्बन्ध प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक पुष्टि गर्न
चक्रिय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरूबिचको सम्बन्ध प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गर्न ।
वृत्तका कोण र चापका तथ्यहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न ।
६. तथ्याङ्कशास्त्र र सम्भाव्यता तथ्याङ्कबाट केन्द्रीय प्रवृत्तिका मापन, चतुर्थाँशहरू पत्ता लगाउन
सम्भाव्यताको जोड सिद्धान्त स्थापित गरी तत्सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न
अनाश्रित र पराश्रित घटनाहरूको अवधारणा विकास गर्न
गुणन सिद्धान्त प्रयोग गरी सम्भाव्यता पत्ता लगाउन
वृक्षचित्रको प्रयोग गरी सम्भाव्यता पत्ता लगाउन
७. त्रिकोणमिती अवनति र उन्नतांश कोणको अवधारणा विकास गर्न
उचाइ र दुरीसम्बन्धी व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्नUnit 1: Set

 1. समूहको परिचय
 2. समूहको क्रियाहरु
 3. समूहको गणनात्मकता
 4. भेनचित्र र गणनात्मकताको प्रयोग गरी दुईओटा समूहसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्याहरू समाधान
  1. Parts of Two sets
  2. Problem Solving Strategies (Two Sets)
  3. Problem Solving (Two Sets) Model 1
  4. Problem Solving (Two Sets) Model 2
  5. Problem Solving (Two Sets) Model 3
  6. Problem Solving (Two Sets) Model 4
  7. e-book
 5. भेनचित्र र गणनात्मकताको प्रयोग गरी तीनओटा समूहसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्याहरू समाधान
  1. Parts of Three sets
  2. Problem Solving Strategies (Three Sets)
  3. Problem Solving (Three Sets) Model 1
  4. Problem Solving (Three Sets) Model 2
  5. Problem Solving (Three Sets) Model 3
 6. सिकाई क्रियाकलपहरु (Digital and Physical)
 7. Test your understandings (MCQ)Specification Grid Grade 9-10

S.N. Areas Working hours Knowledge Understanding Application Higher ability Total items questions Marks
ItemsMarks ItemsMarks ItemsMarks ItemsMarks
1. Sets 12 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 6
2. Arithmetic 28 2 2 2 3 3 5 2 3 9 3 13
3. Mensuration 28 2 2 2 3 2 5 2 3 8 3 13
4. Algebra 32 2 2 2 4 3 7 1 2 8 3 15
5. Geometry 28 2 2 2 3 2 5 2 3 8 3 13
6. Statistics and Probability 24 2 2 2 3 2 4 2 2 8 2 11
7.Trigonometry 8 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4
160 12 12 12 18 14 30 11 15 49 16 75SEE Model Question

Subject Code: 1031 Model Set

NATIONAL EXAMINATION BOARD
SEE MODEL QUESTION -2080 (Model Set)

Subject: C. Maths
Time: 3 hours Full Marks:75


दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।
सबै प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस् (Answer all the questions)


CDC SEE Model set 1

CDC SEE Model set 2

CDC SEE Model set 3

CDC SEE Model set

SEE Model set 1 [MEAN]
No comments:

Post a Comment