Ads block

#

Grade 10 Mathematics


समूह

कक्षागत सिकाइ उपलब्धि
समूहका क्रियायाहरू, भेनचित्र र गणनात्मकताको प्रयोग गरी तीनओटासम्म समूहसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न

विषयवस्तुको विस्तृतीकरण सम्भावित सिकाइ क्रियाकलाप सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया
समूहहरूको संयोजन, प्रतिच्छेदन, पूरक र फरक क्रियाहरू प्रयोग हुने तीन समूहसम्मका दैनिक जीवनका व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान (भेनचित्रको प्रयोगसहित)कक्षाकोठामा चिया मन पराउने वा कफी मन पराउने वा दुवै मन पराउने वा दुवै मन नपराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या टिपोट गरी भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्न लगाई सोका आधारमा समूहका संयोजन, प्रतिच्छेदन, फरक र पूरक पत्ता लगाउने जस्ता व्रिmयाकलाप गराई तीन समूहसम्मका समूहका क्रियाकलापहरू सँग सम्बन्धित व्यवहारिक समस्याहरू हल गर्न लगाउने ।परियोजना कार्य विधिको प्रयोग गरी दैनिक जीवनका समस्याहरूको भेनचित्रमा प्रस्तुत गरी व्याख्या, विश्लेषण र समस्या समाधान गरिएको प्रतिवेदन प्रस्तुतिको मूल्याङ्कन गरेर ।

समूह सम्बन्धी सामग्रीहरु (Click गर्नुहोस)

  1. Set Operation
  2. Algebra of Sets
  3. Parts of Set

No comments:

Post a Comment