Problem Solving (three sets)


Question

Eight blood types are shown by the eight regions of the Venn diagram shown here. Each circle represents one of three antigens: A, B or Rh. If A and B are both absent, the blood type is O. If Rh is present, the blood type is positive (+); otherwise, it is negative (-). The following table represents the blood types of 150 people.

AntigensNumber of people
A60
B27
Rh123
A and B12
A and Rh46
B and Rh17
A and B and Rh 9
 1. A,B र Rh ले क्रमश: A, B र Rh एन्टीजेनलाई जनाउँछ भने सबै समुहलाई गणनात्मकता सङ्केतमा लेख्नुहोस् ।
  If A,B and Rh denote the set of people who have A, B र Rh Antigens in their blood respectively, write the cardinality notation of people for all groups.[1K]
 2. मााथिको जानकारीलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
  Show the above information in a Venn diagram. [1U]
 3. कति जना मानिसहरुमा ओ नेगेटिभ रगत समुह रहेछन् ? गणना गर्नुहोस् ।
  How many people are having O negative blood? Calculate it. [3A]
 4. रगत प्राप्त गर्दा, प्राप्तकर्तासँग दाताको सबै एन्टिजेनहरू हुनुपर्छ। अब, ओ पोजेटिभ भएको व्यक्तीले कति जना मानिसलाई रगत दान गर्न सक्दछ?
  When receiving a blood, the recipient must have all the antigens of the donor. If a person has O positive, to how many people he can donate the blood?[1HA]

Solution 👉 Click Here

No comments:

Post a Comment