SEE Model Question


Subject Code: 1031 Model Set

NATIONAL EXAMINATION BOARD
SEE MODEL QUESTION -2080 (Model Set)

Subject: C. Maths
Time: 3 hours Full Marks:75


दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।
सबै प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस् (Answer all the questions)


CDC SEE Model set 1

CDC SEE Model set 2

CDC SEE Model set 3

CDC SEE Model set

SEE Model set 1 [MEAN]

No comments:

Post a Comment