Mathematics?


Mathematics has a better sense than the common sense

Mathematics is a natural language. This language works with four major mother structure: Quantity, Change, Structure, and Space. Based on these mother structure, Mathematics consists its branches like arithmetic, calculus, algebra, geometry and many more. Mathematics is also queen of all sciences. Therefore, Science can not progress without mathematics. Mathematics , in a certain sense , is also an axiomatic system. Therefore, we all accept the mathematical facts and figures based on the foundation of its undefined terms, definitions, axioms, and theorems.

Mathematics gives us wings in all worlds

There are four kinds of worlds :one is physical world, second is mental world the third is platonic world, and fourth is digital world. Roger Penrose is a mathematical physicist. He said that Mathematics has certain platonic existence. Mathematical objects like number, line point etc. exist in platonic world. There is no perfect line in real world. We can not see mathematical plane anywhere in the universe. This kind of pure mathematical or geometric objects exist only in the platonic thought. The mental world consists our thoughts and abstract perceptions. It does not necessarily make logical reasoning and mathematical language dependent on it. Next, The physical world is materialistic world where we live. Finally, the digital world is the surroundings magnified through internet and ICT tools. All these worlds interact each other using mathematical language. They do function with mathematical language. So, Love Mathematics, wherever you are.

Why is Math Difficult

गणित लाई कठिन मान्नुको कारण धेरै मानिसहरूले यसलाई unintuitive and restrictive तरिकाले सिकेका छन्, र यो मुख्यतया गणित सिकाउने प्रणालीको गल्ती हो। विद्यार्थीहरूलाई धेरै प्रकारका सूत्रहरू सिकाइन्छ जुन उनीहरूलाई सत्यको रूपमा स्वीकार गर्न भनिन्छ तर किन? भनेर स्पष्टीकरण दिईदैन वा तिनीहरू किन सत्य हुनुपर्छ भन्ने कुनै आधारभूत कारण को बारेमा छलफल गरिदैन । Students are taught techniques and formulas mathematics and they’re told to accept as true, without any explanation or any fundamental reason as to why they should be true. विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई सही गणितीय सोच सिकाइँदैन। नयाँ र रोचक तरिकामा सोच्नु गणितको सार र आनन्द हो। यसलाई हटाएपछि, गणित बोरिंग र गाह्रो हुन्छ र एक कठिन कार्य बन्छ। विद्यालयले प्रायः एउटै सूत्र वा कार्यलाई पुनरुत्थान गर्न अनन्त पुनरावृत्तिलाई जोड दिन्छ, तर विद्यार्थीहरूलाई सूत्र र विधिहरू कण्ठ गर्नुको सट्टा आफ्नै तरिकाले सूत्रहरू निकाल्न र बुझ्न सिकाएमा गणित वास्तवमा एक अविश्वसनीय दृश्य र सहज कला बन्छ। वास्तविकतामा गणितले नया समस्याहरू समाधान गर्न वा समस्यालाई आक्रमण गर्न उपकरणहरू प्रयोग गर्ने मद्दत गर्छ।

1 comment: