Sample Solution_Set119 जना विद्यार्थीहरुको सर्बेक्षणमा 16 जनाले पोखरा र लुम्बिनी दुबै मन पराउँदैनन्, 69 जनाले पोखरा र 39 जनाले लुम्बिनी मन पराउँछन (In a survey of 119 students, it was found that 16 like neither Pokhara nor Lumbini, 69 like Pokhara and 39 like Lumbini.

i. कति जनाले पोखरा मात्र मन पराउँछन् ? (How many students like Pokhara only?)

ii. कति जनाले लुम्बिनी मात्र मन पराउँछन् ? (How many students like Lumbini only?)

iii. माथिको तथ्याङ्कलाई भेनचित्रमा देखाउनुहोस् . (Show this above information in a Venn diagram.)

Solution

L=लुम्बिनि मन पराउने बिद्यार्थिको समुह                 L=Set of students who like Lumbini
अब, Then
n(U) = 119 n(U) = 119
n (P∪L)' = 16                                        n (P∪L)' = 16                       
n(P) = 69 n(P) = 69
n(L) = 39 n(L) = 39
मानौ,       n(P∩L) = x Let,          n(P∩L) = x
U=119
A
69-x
39-x
B
16
U=119
A
69-x
39-x
B
16
अब,  Venn-diagram को प्रयोग गर्दा Then,  by using Venn-diagram, we can write
                 69-x+x+39-x+16=119 69-x+x+39-x+16=119
or   x = 5 or x = 5
अब, Now,
पोखरा मात्र मन पराउने  बिद्यार्थिको  सँख्या= 69-x =64 Students who like Pokhara only = 69-x =64
लुम्बिनि मात्र मन पराउने  बिद्यार्थिको  सँख्या = 39-x =34  Students who like Lumbini only = 39-x =34
माथिको तथ्याङ्कलाई भेनचित्रमा तल देखाईएको छ। The Venn-diagram for above information is given below.
U=119
A
65
34
B
16
U=119
A
65
34
B
16

No comments:

Post a Comment